آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیرحضوری اخلاق و احکام کارمندی(1)

1399/8/19 دوشنبه

  آزمون دوره غیرحضوری " اخلاق و احکاک کارمندی(1)  "به میزان 12 ساعت و به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

زمان برگزاری:        یکشنبه تاریخ 99/09/02

ساعت برگزاری:     11 لغایت 11:30

 
دریافت فایل منبع آموزشی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین