آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیر حضوری آشنایی با نحوه جاسوسی تلفنی و شیوه های مقابله با آن

1399/8/26 دوشنبه

آزمون دوره غیرحضوری " آشنایی با نحوه جاسوسی تلفنی و شیوه های مقابله با آن " به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

شایان ذکر است، شرکت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه در آزمون فوق الزامی می باشد.


زمان برگزاری:         سه شنبه تاریخ 99/09/04
ساعت برگزاری:     11 صبح
دریافت فایل آموزشی تخلیه ی تلفنی
دریافت فایل آموزشی جاسوسی تلفنی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین