آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیر حضوری آداب و اسرار نماز

1399/9/23 يكشنبه

  آزمون دوره غیرحضوری " آداب و اسرار نماز  "به میزان 14 ساعت و به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

زمان برگزاری:      سه شنبه  تاریخ 99/09/25

ساعت برگزاری:    13

 
دریافت فایل منبع آموزشی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین