آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیرحضوری اخلاق و احکام کارمندی (2)

1399/10/24 چهارشنبه

آزمون دوره غیرحضوری " اخلاق و احکام کارمندی (2)"از مجموعه ی دوره عمومی  به میزان 12 ساعت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

زمان برگزاری:        سه شنبه تاریخ 99/11/14
ساعت برگزاری:     13

 
دریافت فایل منبع آموزشی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین