آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیر حضوری باروری سالم و جمعیت 2

1399/10/27 شنبه

  آزمون دوره غیرحضوری " باروری سالم و جمعیت 2   " از مجموعه دوره های عمومی به میزان 20 ساعت و به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.


زمان برگزاری:      سه شنبه  تاریخ 99/10/30

ساعت برگزاری:   10

 
دریافت فایل منبع آموزشی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین