آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیرحضوری دوره آموزشی ( تربیتی-اخلاقی) شرحی بر رساله حقوق امام سجاد (ع) 2

1399/11/6 دوشنبه

آزمون دوره غیرحضوری "دوره آموزشی ( تربیتی-اخلاقی) شرحی بر رساله حقوق امام سجاد (ع) 2" به میزان 20 ساعت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

زمان برگزاری:        سه شنبه تاریخ 99/11/28
ساعت برگزاری:     11

لینک منبع آموزشی 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین