بررسی شیوع اپيدميولوژيك اختلالات عملکرد جنسی و عوامل موثر بر آن در زنان شهر قزوین سال1392


* جهت دریافت فایل pdf چکیده گزارش طرح بر روی موضوع طرح کلیک نمائید.
   چکیده طرح تحقیقاتی: بررسی شیوع اپيدميولوژيك اختلالات عملکرد جنسی و عوامل موثر بر آن در زنان شهر قزوین سال1392
 

 
آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین                           spm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین www.qums.ac.ir