بررسی فراوانی انواع لوسمی در کودکان استان قزوین طی سال های 92- 85 و ارتباط آنها با سن، جنس و گروه های خونی


* جهت دریافت فایل pdf چکیده گزارش طرح بر روی موضوع طرح کلیک نمائید.
   " بررسی فراوانی انواع لوسمی در کودکان استان قزوین طی سال های 92- 85 و ارتباط آنها با سن، جنس و گروه های خونی "
 

 
آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین                           spm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین www.qums.ac.ir