کلون، بیان و تخلیص پروتئین فیوژن حاوی آنتی ژنهای L7/L12 و فرم کوتاه شده Omp2b از بروسلا آبورتوس


* جهت دریافت فایل pdf چکیده گزارش طرح بر روی موضوع طرح کلیک نمائید.
   چکیده طرح تحقیقاتی: کلون، بیان و تخلیص پروتئین فیوژن حاوی آنتی ژنهای L7/L12 و فرم کوتاه شده Omp2b  از  بروسلا آبورتوس
 

 
آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین                           spm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین www.qums.ac.ir