بررسی تاثیر عصاره بره موم دشت قزوین بر نمایه لیپیدی و قند موش های صحرایی نر


* جهت دریافت فایل pdf چکیده گزارش طرح بر روی موضوع طرح کلیک نمائید.
   چکیده طرح تحقیقاتی:بررسی تاثیر عصاره بره موم دشت قزوین بر نمایه لیپیدی و قند موش های صحرایی نر
 

 
آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین                           spm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین www.qums.ac.ir