اثر تجویز خوراکی عصاره پروپولیس بر درد التهابی القا شده با فرمالین در موش های سوری نر


* جهت دریافت فایل pdf چکیده گزارش طرح بر روی موضوع طرح کلیک نمائید.
   چکیده طرح تحقیقاتی: اثر تجویز خوراکی عصاره پروپولیس بر درد التهابی القا شده با فرمالین در موش های سوری نر
 

 
آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین                           spm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین www.qums.ac.ir