کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
* شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه دانشکده *
   
IR 202110001              


* ساعت کار کتابخانه ، مخزن و بخش امانت *
شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8 صبح لغایت 16:30 عصر 

 
                        
    
سامانه های نوپا